WEPLUS

WEPLUS Hangzhou Shuangcheng International Event Venue
D74fed221f5eec6f7d319c105405df30c55daba2
23a89c9725422c5e4ac3199a28de7f43d6d80d8d
Multi-purpose Hall
Cdmj@2x Size:500 ㎡ Krnrs@2x Capacity:90 ppl
Optional Equipment
Touyingyi@2x Projector
Mubu@2x Screen
Tv@2x Mobile TV
Yinxiang@2x Stereo
Paicha@2x Socket
Dayinji@2x Printing
Baiban@2x Whiteboard
Baibanbi@2x Markers
Previous Events
C15174259b11f37c674255d3333caad08400fcd7
1cfb61c1d25413572460d2fd023253d60f5df1cc
A780284be34f178eb9db5c3e3e7cdef51f9a1bb5
E8bdc479fb59ac20af3974ea8f90a31b7fdc2f58
Lxr@2x Contacts:Chris
Tel@2x Mobile:13819691188